Button für Menü
REMONDIS Global Website // Nederland
Zonder knowhow
geen water.
Zonder water
geen leven

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • WATER

  De REMONDIS-waterkringloop: van de waterwinning en -bereiding tot afvalwaterzuivering

 • Hoezeer een holistische aanpak de topprioriteit van REMONDIS is, kan zeer goed worden getoond met onze diensten op het gebied van water. Hier dekken wij het gehele spectrum van eisen voor industrie, gemeenten en burgers af. Dit begint met de winning en bereiding van proces- en drinkwater en strekt zich uit tot afvalwaterreiniging in rioolwaterzuiveringsinstallaties of direct bij de industrie op locatie. En daartussenin vele innovaties, moderne processen en servicegerichte diensten om de waardevolle hulpbron water te behouden en het milieu te beschermen. Maar kijkt u zelf maar.

 • Slechts 2,5 procent van de mondiale watervoorraden bestaat uit zoet water. Een reden te meer voor een uiterst verantwoorde omgang met deze hulpbron

Water in alle facetten – een overzicht van onze diensten

 • Wat doen wij in concreto op het gebied van watermanagement? Onze informatie-grafiek laat het u zien. En geeft ook informatie over wie precies van welke diensten profiteert.

  close

Een bron van leven – onze drinkwatervoorziening

 • Om water als drinkwater voor particuliere huishoudens te kunnen gebruiken, zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Het moet gewonnen worden uit bronnen zoals diepe grondwatervoorraden of van achter waterkeringen en naar waterleidingbedrijven worden geleid waar het verwerkt moet worden. Daarnaast is een goed functionerend waterleidingnet nodig dat bestaat uit pompstations, opslagfaciliteiten en pijpleidingen om het water bij de consument te brengen. Op al deze werkterreinen zijn wij met onze expertise, onze technologieën en onze vakmensen actief. Zo nemen wij bijvoorbeeld in waterleidingbedrijven de meerfasige bereiding van water tot drinkwater op ons. Dit gebeurt vaak in het kader van publiek-private partnerschappen, waarbij we soms voor zowel de technologie als de bedrijfsvoering verantwoordelijk zijn. Het resultaat is optimale drinkwaterkwaliteit en - dankzij de door ons gewaarborgde efficiëntie - stabiele tarieven voor de burgers.

  • Jaarlijks bereiden wij wereldwijd 50 miljoenen kubieke meters drinkwater

Speciaal op verzoek van de klant – onze proceswatervoorziening

 • REMONDIS ontwikkelt en exploiteert installaties voor volledige ontzilting en produceert proceswater van hoge kwaliteit voor de industrie

 • Wat drinkwater is voor particuliere huishoudens, is proceswater voor de industrie. Afhankelijk van de eisen in verschillende specificaties. Sommige industriële sectoren hebben bijvoorbeeld volledig ontzilt water nodig voor hun productieprocessen. Wij behandelen water speciaal zo, dat het perfect voldoet aan de eisen van de betreffende branche of zelfs van het individuele bedrijf. Daarbij ontwikkelen, bouwen en exploiteren wij installaties voor de toevoer van proceswater en garanderen wij ook de kwaliteitsbewaking.

Schone oplossingen in de afvalwaterzuivering

 • Afvalwater ontstaat in de industriële, gemeentelijke en particuliere sector. Voor elk van de sectoren bieden wij passende oplossingen voor de afvoer en reiniging tot en met terugvoering in de kringloop. En omdat wij altijd de mogelijke extra voordelen voor mens en milieu op het oog hebben, levert dat vaak meer op dan alleen een perfecte afvalwaterzuivering. Bijvoorbeeld wanneer we de vervuilende belasting van industrieel afvalwater via anaërobe voorbehandeling omzetten in biogas om er elektriciteit uit op te wekken.

  Ook op gemeentelijk niveau kunnen onze klanten geheel en al op de competentie van REMONDIS vertrouwen. Wij maken gebruik van de modernste mechanische, biologische en chemische processen in rioolwaterzuiveringsinstallaties om afvalwater om te zetten in schoon zoet water. Tot onze diensten op het gebied van afvalwaterbeheer behoren ook de complete netexploitatie in het kader van de rioolwaterafvoer en de terreinontwatering. Bovendien zorgen wij voor de inspectie, renovatie en nieuwbouw van huisaansluitingen.

  REMONDIS exploiteert 210 rioolwaterzuiveringsinstallaties en een kanalennet van 6,000 kilometer

  REMONDIS ontwikkelt en exploiteert installaties voor volledige ontzilting en produceert proceswater van hoge kwaliteit voor de industrie

Materiaalstroommanagement – het goede voorbeeld geven

 • Onze ervaring loont – vooral voor onze klanten. Over de jaren hebben wij methoden ontwikkeld, om elke soort afvalwater te reinigen en daarbij vrijkomende restmaterialen nuttig te recyclen of te behandelen. Wij zijn gecertificeerd en aantoonbaar succesvol bij meer dan 270 stoffen. Hier enkele voorbeelden.

  • Energieopwekking uit zuiveringsslib

   • Zuiveringsslib is dat, wat na de afvalwaterreiniging in rioolwaterzuiveringsinstallaties over blijft. Toch is het allesbehalve nutteloos. Jaarlijks verzamelen wij wereldwijd 2.0 miljoen ton zuiveringsslib om dit te drogen en daaruit hoogcalorische, milieuvriendelijke alternatieve brandstof te produceren. Door de verbranding van zuiveringsslib in plaats van kolen wordt jaarlijks ruim 250.000 ton aan CO2 bespaard.

   Fosforterugwinning

   • Lang niet alles, wat zich in het afvalwater bevindt, is schadelijk. Zo zit er onder andere altijd een bepaalde hoeveelheid fosfor in – de belangrijkste bouwsteen voor het leven van onze planeet. Wij hebben verschillende methoden ontwikkeld om dit fosfor direct uit afvalwater of zelfs uit zuiveringsslibas terug te winnen. Dit laatste wordt bijvoorbeeld bereikt met het gepatenteerde REMONDIS TetraPhos®-procedé, waarvoor we onder andere met de GreenTec Award 2016 zijn bekroond.

   Biogasproductie

   • In het kader van energiemanagement ondersteunen wij industriële klanten om hun afvalwater nuttig te gebruiken. De biogasproductie direct ter plaatse is hier een goede en efficiënte mogelijkheid. Wij bieden holistische en allesomvattende ondersteuning - van het ontwerp en de bouw van de installatie tot de werking ervan.

   Landbouwkundig gebruik

   • Als alternatief voor verbranding is zuiveringsslib ook geschikt als mest. Dat is altijd de betere, want duurzame optie, wanneer het zuiveringsslib slechts zeer geringe hoeveelheden aan zware metalen bevat. Het is onze taak dit grondig te controleren en ervoor te zorgen dat het zuiveringsslib zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt volgens de wettelijke voorschriften.

Overtuigende service rond het thema water

  • Onze dienstverlening in het businesssegement water wordt gecompleteerd met tal van diensten, waarmee we onze kennis en ervaring bundelen en ten nutte maken voor specifieke doelgroepen. Zo hebben we speciaal voor gemeenten een IT-ondersteund servicesysteem ontwikkeld, waarmee alles efficiënt beheerd en gecontroleerd kan worden, van dataverzameling en vergoedingenmanagement tot de sanering van gemeentelijke aan- en afvoersystemen. Onder onze service vallen ook uitgebreide dienstverleningen op het gebied van analytics, die wij aanbieden aan zowel particuliere als gemeentelijke klanten, waaronder water- en landbouw.

   REMONDIS innovaties als leidraad voor gemeentelijk en industrieel water- en afvalwaterbeheer

  Onze technische en wetenschappelijke adviesdiensten omvatten microbiologische, biologische en chemische analyses, inclusief bemonstering, maar ook software voor de analyse van microscopisch actief slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De toepassing van onze expertise in en voor bedrijven

Met onze partnerschapsmodellen zijn wij altijd en overal ter plaatse, wanneer bedrijven ondersteuning nodig hebben bij het watermanagement of dit gedeeltelijk of zelfs geheel willen uitbesteden. Afhankelijk van de wensen van de klant kan er ondersteuning worden geboden op een meer organisatorisch en technologisch niveau in het kader van de bedrijfsvoering of allesomvattend als exploitatiemodel. Anders gezegd: Elk bedrijf kan zich precies daar van de expertise van REMONDIS verzekeren, waar die het meest nodig is. Het resultaat is een optimale lastenverlichting van de eigen middelen van het bedrijf en een gegarandeerde verhoging van kwaliteit en efficiëntie rond het waterbeheer.

 • Pers –  Altijd up-to-date

  Vestigingsplaatsen – Europa en wereldwijd

  Bibliotheek voor gemakkelijke toegang tot brochures en videosequenties

  Zoeken – Op de snelste manieren alles vinden?

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen